INTERNETO SVETAINĖS WWW.AUTOBILIS.LT PRIVATUMO TAISYKLĖS

Bendra informacija

UAB All Media Digital (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios www.autobilis.lt interneto svetainės (toliau – „Svetainė“) valdytojas. Šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – „Privatumo taisyklės“) mes nustatome ir paaiškiname, kaip mes renkame ir toliau tvarkome Svetainės lankytojų asmens duomenis. Privatumo taisyklėse taip pat pateikiame informaciją ir apie visų kitų duomenų subjektų (pvz., kontrahentų ar jų atstovų / darbuotojų) duomenų tvarkymą, atliekamą mums vykdant savo veiklą.

Privatumo taisyklės galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, o jose nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (arba) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) naudojate.

Visų duomenų subjektų duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga jiems pasiekti. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (toliau – „BDAR“), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose ir priežiūros institucijų rekomendacijose ir (ar) nurodymuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Asmenys, jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų valdomas interneto svetaines ir (ar) socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.

Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR bei kituose asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Spauskite laukelį „Sužinoti daugiau“ kiekviename skyriuje, norėdami rasti išsamią informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis ir mūsų veiklos specifiką.

Kaip mes renkame informaciją apie Jus?

Jūsų asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie Jus, kuri mums leidžia Jus atpažinti, yra gaunami įvairiais būdais:

 • - Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys;
 • - informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai;
 • - tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių.

Sužinoti daugiau...

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus tvarkome?

Nors ir stengiamės rinkti kuo mažiau informacijos apie Jus, savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • - Jūsų kontaktinius duomenis;
 • - informaciją, reikalingą registracijos anketų, sandorių, sutarčių bei bet kokių kitų susitarimų sudarymui, vykdymui ir administravimui;
 • - informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami, rašydami mums ar pateikdami užklausas;
 • - viešą informaciją, esančią Jūsų socialinių tinklų profilių paskyrose, jeigu mūsų Svetaine naudojatės jungdamiesi per jas;
 • - informaciją, esančią Jūsų atliekamuose mokėjimų mums pavedimuose;
 • - informacija, reikalinga mūsų įmonės interesų gynimui teisme ar kitoje institucijoje;
 • - informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį;
 • - informaciją, reikalingą tiesioginės rinkodaros vykdymui (jei konkrečiu atveju turime teisę ją Jums teikti).

Sužinoti daugiau...

Kokiais tikslais ir pagrindais mes tvarkome Jūsų duomenis?

Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • - registracijos, sandorių, sutarčių bei bet kokių kitų susitarimų sudarymo, vykdymo bei administravimo;
 • - paslaugų teikimo – suteikiame galimybę naudotis Svetainės funkcijomis (pvz., rašyti komentarus, pranešti informaciją, dalyvauti forumų diskusijose);
 • - mūsų ar mūsų įmonių grupės teisių bei interesų įgyvendinimo;
 • - verslo, profesinių ir (ar) kitokių teisėtų santykių užmezgimo, palaikymo bei plėtojimo;
 • - mūsų pareigų pagal taikomus teisės aktus įvykdymo;
 • - mūsų įmonės vidaus administravimo ir buhalterinės apskaitos tvarkymo;
 • - mūsų įmonės teikiamų internetinių paslaugų kokybės nustatymo bei mobiliųjų aplikacijų funkcionalumo užtikrinimui.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • - teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • - registracijos, sandorių, sutarčių ar kitų panašaus pobūdžio susitarimų su Jumis sudarymui bei vykdymui;
 • - teisėti mūsų interesai (nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni);
 • - tam tikrais atvejais – Jūsų sutikimas.

Sužinoti daugiau...

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Be išankstinio rašytinio Jūsų sutikimo, Jūsų asmens duomenis galime perduoti tik šiais atvejais:

 • - atsakingai parinktiems mūsų verslo partneriams arba įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
 • - mūsų įmonių grupės įmonėms;
 • - teisėsaugos bei valstybės institucijoms;
 • - kitiems subjektams, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

Sužinoti daugiau...

Į kokias šalis yra perduodami Jūsų asmens duomenys?

UAB All Media Digital šiuo metu neperduoda jokių Jūsų asmens duomenų į trečiąsias šalis (t. y. šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės (toliau – „EEE“) ribų. Jei, išimtiniu atveju, tokio perdavimo prireiktų, mes darysime viską, kas nuo mūsų priklausys, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.

Sužinoti daugiau...

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis?

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenų saugojimo terminus nustatome vadovaudamiesi įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimais bei priežiūros ir (ar) kitos kompetentingos institucijos nurodymais. Jei šie reikalavimai ar nurodymai nėra nustatyti, duomenų saugojimo terminus nustatome atsižvelgdami į mūsų teisėtus interesus.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog, atsižvelgiant į mūsų tvarkomų asmens duomenų mastą, tam tikrus specifinių duomenų subjektų kategorijų asmens duomenų saugojimo terminus mes detalizuojame atitinkamose kitose mūsų valdomų interneto svetainių privatumo taisyklėse ar informaciniuose pranešimuose, įteikiamuose Jums duomenų gavimo metu.

Pasibaigus duomenų saugojimo terminams, Jūsų duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti, arba nuasmeninami taip, kad nebūtų jokios galimybės Jūsų identifikuoti.

Sužinoti daugiau...

Kokias teises Jūs turite?

Priklausomai nuo situacijos bei BDAR įtvirtintų papildomų sąlygų, turite šias teises:

 • - žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisę žinoti);
 • - susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisę susipažinti);
 • - reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisę reikalauti ištaisyti);
 • - reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis (teisę „būti pamirštam“);
 • - reikalauti, kad apribotume su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisę apriboti);
 • - reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis (teisę į duomenų perkeliamumą);
 • - bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks tvarkymas vykdomas viešo intereso labui, siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (teisę nesutikti);
 • - atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Visada siekiame tinkamai užtikrinti Jūsų teises ir operatyviai reaguoti į bet kokį galimą jų įgyvendinimo pažeidimą, todėl, kilus bet kokiam klausimui dėl mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų, prašome pirmiausia susisiekti su mumis. Taip pat pažymime, jog visais atvejais turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti parašę mums šiuo el. pašto adresu [email protected] arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis, pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje, jei tokį reklaminį turinį Jums pateiktume.

Sužinoti daugiau...

Slapukai (angl. „cookies“), signalai ir panašios technologijos

Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

Slapukai – tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda mums:

 • - atpažinti Jus, kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją;
 • - išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį;
 • - užtikrinti sklandų Svetainės veikimą;
 • - stebėti lankymosi trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie Svetainės lankytojų skaičių.

Analizuodami šiuos duomenis, galime savo Svetainę tobulinti bei padaryti ją patogesnę naudojimui.

Sužinoti daugiau...

Išorinės svetainės

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į išorines svetaines, pvz., mūsų reklamuojamų prekių ir (ar) paslaugų teikėjų interneto svetaines. Sekdami pagal tokias nuorodas, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi turėti savo atskiras privatumo politikas (taisykles) už kurias mes negalime prisiimti atsakomybės, todėl rekomenduojame detaliai jas peržiūrėti dar prieš kokių nors savo asmens duomenų pateikimą.

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote Privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą bet kurioje mūsų valdomoje Svetainėje ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:

UAB All Media Digital
Registruotos buveinės adresas: Lukšio g. 23, Vilnius
El. paštas: [email protected]

Baigiamosios nuostatos

Privatumo taisyklės peržiūrimos ir atnaujinamos pagal mūsų poreikius, tačiau ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus, arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą. Atnaujinę Privatumo taisykles, informuosime Jus apie, mūsų vertinimu, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą Svetainėje ar kitu panašiu būdu. Jei naudositės mūsų teikiamu turiniu ir (ar) paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujintose Privatumo taisyklėse.

Tęsdami naršymą Svetainėje, Jūs patvirtinsite, kad susipažinote su šiomis Privatumo taisyklėmis ir suprantate jų nuostatas.

Paskutinį kartą Privatumo taisyklės peržiūrėtos 2023 m. sausio 26 d.