Taisyklės

PATVIRTINTA

UAB „Interneto sprendimų grupė“ direktoriaus

2016 m. vasario 22 d.

įsakymu Nr. 5

 

AUTOBILIS.LT NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS 

 1. Bendrosios nuostatos
 2. 1.1. Internetinės svetainės www.autobilis.lt (toliau – Autobilis.lt) veiklą vykdo UAB „Zotas“, juridinio asmens kodas 304893032, buveinės adresas Verkių g. 36, Vilnius, registruota Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė).

  1.2. Šiomis taisyklėmis nustatoma Autobilis.lt veiklos ir naudojimosi svetaine tvarka bei Autobilis.lt vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos (toliau – Taisyklės).

  1.3. Autobilis.lt vartotoju yra laikomas tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, norintis patalpinti ar peržiūrėti Autobilis.lt skelbiamą skelbimą apie siūlomus objektus (toliau – Skelbimas), naudotis Autobilis.lt teikiamomis paslaugomis ar bet kokia kita forma naudojantis Autobilis.lt (toliau – Vartotojas).

  1.4. Taisyklės yra privalomos tiek registruotiems, tiek ir neregistruotiems Autobilis.lt Vartotojams.

  1.5. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis bet kokiu būdu ir bet kokia forma naudodamasis Autobilis.lt. Jeigu Vartotojas nesutinka su bent viena iš šių Taisyklių sąlyga, tai tokiam Vartotojui nesuteikiama teisė naudotis Autobilis.lt ir Vartotojas privalo nedelsdamas išeiti iš Autobilis.lt.

 3. Skelbimai ir skelbimų talpinimas
 4. 2.1. Vartotojas yra atsakingas už Skelbimo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Patalpindamas skelbimą Autobilis.lt, Vartotojas patvirtina, kad:

  2.1.1. Vartotojas yra veiksnus;2.1.2. Skelbime pateikti duomenys atitinka tikrovę, yra tikslūs, išsamūs ir teisingi;2.1.3. Vartotojas turi teisę ir visus reikalingus sutikimus bei leidimus talpinti Skelbimą, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę į nuotraukas ar bet kokius kitus intelektinės nuosavybės teisės saugomus objektus;2.1.4. Skelbimas ar Skelbimo turinys nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar interesų;

  2.2. Vartotojas leidžia ir suteikia išimtinę teisę Autobilis.lt talpinti, atgaminti, atkurti, modifikuoti, padaryti viešai prieinamą ar bet kokiu kitu būdu viešai paskelbti Skelbimą ir visą Skelbimo turinyje esančią informaciją.

  2.3. Autobilis.lt galima talpinti Skelbimus tik apie transporto priemonių, jų dalių, aksesuarų (toliau – Objektas) pardavimą ir (arba) nuomą. Po Skelbimų patalpinimo Vartotojas negali keisti pagrindinės informacijos – Skelbime nurodytos Objekto markės ir (arba) modelio. Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje Autobilis.lt skiltyje.

  2.4. Draudžiama talpinti Skelbimus, kuriuose išreiškiamas pageidavimas pirkti arba siūloma tik keitimo paslauga.

  2.5. Draudžiama talpinti naują Objektą sename Skelbime. Parduoto Objekto Skelbimas privalo būti ištrintas. Norėdamas parduoti kitą tos pačios markės bei modelio Objektą, Vartotojas privalo sukurti naują Skelbimą.

  2.6. Toje pačioje Skelbimų kategorijoje galima talpinti tik vieną to paties Objekto Skelbimą. Viename Skelbime galima atvaizduoti ir aprašyti tik vieną Objektą.

  2.7. Vartotojui draudžiama Skelbime siūlyti kitus objektus ar paslaugas, nei Vartotojas nurodė pagrindiniame Skelbime; taip pat draudžiama pateikti klaidingą informaciją apie Objekto išorines ir vidines savybes ar bet kokiu kitu būdu klaidinti kitus Autobilis.lt Vartotojus.

  2.8. Skelbime Objekto kaina privalo atitikti realią rinkos vertę ir yra nurodoma kartu su mokesčiais. Skelbime draudžiama siūlyti Objektą, kuris yra parduotas, įkeistas, areštuotas, teisiškai apsunkintas bet kuriuo kitu būdu ar kuriuo Vartotojas neturi teisės laisvai disponuoti.

  2.9. Skelbimo nuotraukos privalo atitikti siūlomą Objektą realybėje. Draudžiama talpinti nuotraukas, kuriose yra grafiniai vaizdai, raidės, skaitmenys, kiti asmenys ar Lietuvos Respublikos teisės aktų saugomos vertybės. Nuotraukos po jų padarymo gali būti redaguojamos tik keičiant jų padėtį arba keičiant nuotraukų eiliškumą. Nuotraukos, kuriose nėra vaizduojamas Skelbime nurodytas Objektas, gali būti panaikintos.

  2.10. Draudžiama naudotis Autobilis.lt žemiau nurodytais ir kitais neteisėtais tikslais:

  2.10.1. pateikti, publikuoti ar kitaip dalytis Autobilis.lt turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant, Skelbimus, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.);

  2.10.2. pateikti, publikuoti ar kitaip dalytis Autobilis.lt turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant, Skelbimus, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves;

  2.10.3. pateikti, publikuoti ar kitaip dalytis Autobilis.lt turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant, Skelbimus, kuris keltų grėsmę Autobilis.lt ir jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);

  2.10.4. pateikti, publikuoti ar kitaip dalytis Autobilis.lt turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant, Skelbimus, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiklą.

  2.11. Vartotojui draudžiama Skelbime ar kitose Autobilis.lt skiltyse pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų. Vartotojui draudžiama skelbti informaciją, kurioje minimi su Bendrove tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys, jų prekės ir (ar) paslaugos.

 5. Vartotojo duomenų apsauga
 6. 3.1. Vartotojas užsiregistruodamas Autobilis.lt pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, valstybę ir miestą. Bendrovė pasilieka teisę paprašyti ir kitų Vartotojo duomenų.

  3.2. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, deklaruoja, kad savo asmens duomenis talpinimui Autobilis.lt jis perduoda laisva valia ir sutinka, kad pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Bendrovės duomenų bazėje penkerius metus nuo paskutinio Vartotojo prisijungimo prie Autobilis.lt sukurtos paskyros dienos, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas ilgesnis saugojimo terminas

  3.3. Asmens duomenys Autobilis.lt tvarkomi šiais tikslais:

  3.3.1. administruoti transporto priemonių skelbimų portalą Autobilis.lt, kaupti parduodamų transporto priemonių duomenų bazę bei teikti paslaugas Autobilis.lt Vartotojams;

  3.3.2. tiesioginei rinkodarai vykdyti.

  3.4. Vartotojas turi teisę:

  3.4.1. žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą ir su jais susipažinti;

  3.4.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti pateiktus asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;

  3.4.3. nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

  3.5. Visus prašymus susijusius su Vartotojo duomenų apsauga, Vartotojas privalo pateikti raštu ir bendruoju klientų aptarnavimo skyriaus el. paštu, nurodytu Autobilis.lt kontaktų skiltyje. Visais atvejais Vartotojui kreipiantis į Autobilis.lt jis privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo tapatybę.

  3.6. Vartotojas sutinka, kad jam naudojantis Autobilis.lt ir prisijungiant prie jos, sistema gali automatiškai registruoti Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą bei laiką.

  3.7. Vartotojas sutinka, kad su jo Skelbime suteiktais asmens duomenimis gali susipažinti tretieji asmenys, juos peržiūrėti ir kopijuoti, jei šie duomenys yra nurodyti kaip „Kontaktiniai“.

  3.8. Vartotojas suteikia teisę Bendrovei siųsti įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus ir informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus, atsisakydamas šiuose pasiūlymuose nurodytu būdu.

  3.9. Vartotojas sutinka, kad, atliekant Autobilis.lt atnaujinimus, jis gautų informacinius pranešimus apie šiuos atnaujinimus Vartotojo nurodytu elektroniniu paštu.

  3.10. Bendrovė įsipareigoja neteikti ir neatskleisti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.

 7. Intelektinė nuosavybė 
 8. 4.1. Vartotojas suteikia teisę Bendrovei naudoti Skelbimuose patalpintas nuotraukas reklaminiais bendrovės tikslais, neatskleidžiant asmeninės Vartotojo informacijos.

  4.2. Vartotojas sutinka, kad jo patalpinti Skelbimai ir kitas Vartotojo publikuotas turinys, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią intelektinę nuosavybę, tampa Autobilis.lt duomenų bazės dalimi, Bendrovės ar Bendrovės įgaliotų asmenų gali būti saugomi ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytais būdais gali būti naudojami neribotą laiką, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Vartotojui autorinis atlyginimas už naudojimąsi jo Skelbime pateikta bet kokios formos intelektine nuosavybe, mokamas nebus.

  4.3. Visų teisių į Autobilis.lt turinį savininkas yra Bendrovė ir turi išimtinę teisę į šio turinio naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikti Autobilis.lt, yra Bendrovės nuosavybė arba Bendrovei yra suteikta teisė jais naudotis.

  4.4. Tretiesiems asmenims atlikus bet kokį Autobilis.lt turinio ar dizaino apdorojimą, kopijuojant ar kitaip naudojant Autobilis.lt turinį be raštiško Bendrovės sutikimo, tokie veiksmai bus traktuojami kaip autorių ar kitų Bendrovės teisių pažeidimas, už kurį gali kilti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta atsakomybė. Šis apribojimas netaikomas, jeigu Vartotojai atlieka aukščiau išvardytus veiksmus su savo pačių įkeltais Skelbimais.

 9. Mokamos paslaugos
 10. 5.1. Autobilis.lt svetainėje už nurodytą mokestį Vartotojas gali:

  5.1.1. užsakyti mokamas papildomas paslaugas: Skelbimo paryškinimą, papildomų nuotraukų skaičių, Skelbimo iškėlimą, Skelbimo įkėlimą į rubriką „Specialūs pasiūlymai“, Skelbimo paryškinimas žodžiais „Skubiai parduodu“;

  5.1.2. Vartotojas negali anuliuoti papildomai užsakytos paslaugos.

  5.2. Už Autobilis.lt suteiktas paslaugas atsiskaitoma pavedimu per banką, SMS žinute arba virtualia valiuta. Virtualios valiutos įsigijimo būdus galima rasti prisijungus prie Vartotojo aplinkos rubrikoje „Pirkti kreditus“. Per trečiuosius asmenis ar kitais būdais įsigyta virtuali valiuta negalioja ir Bendrovė turi teisę tokią Vartotojo valiutą panaikinti bei reikalauti Vartotojo atlyginti Bendrovės patirtus nuostolius.

  5.3. Skelbimų patalpinimo bei papildomų paslaugų kainos nurodomos Skelbimų talpinimo aplinkoje. Autobilis.lt turi teisę vienašališkai keisti Autobilis.lt teikiamų paslaugų įkainius, pristatyti naujas paslaugas ir (arba) apmokestinti nemokamas paslaugas.

 11. Taisyklių pažeidimas 
 12. 6.1. Vartotojas privalo laikytis Autobilis.lt nurodytų Skelbimo talpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. Bendrovė turi teisę be atskiro Vartotojo įspėjimo Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, redaguoti, blokuoti jų matomumą, pašalinti ar kitaip elgtis su Skelbimais savo nuožiūra.

  6.2. Bendrovė be atskiro Vartotojo įspėjimo gali atlikti šiuos Skelbimo redagavimo veiksmus, jei Skelbime pateikta informacija skiriasi nuo vaizdo Skelbimo nuotraukoje:

  6.2.1. gali koreguoti vairo padėtį į (iš) kairėje ar dešinėje;

  6.2.2. gali pakeisti transporto priemonės būseną į (iš) daužta ar nedaužta;

  6.2.3. atlikti kitus būtinus pakeitimus, kad nebūtų klaidinami kiti Autobilis.lt Vartotojai.

  6.3. Vartotojas apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, informuojamas registracijos metu nurodytu el. paštu.

  6.4. Vartotojas nėra atleidžiamas nuo atsakomybės už pateiktos informacijos neatitikimą tikrovei bei Lietuvos Respublikos teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra grąžinami.

  6.5. Vartotojui pažeidus Taisykles ar galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo nutraukti Vartotojo priėjimą prie Autobilis.lt ar naudojimąsi Autobilis.lt paslaugomis.

 13. Bendrovės atsakomybė 
 14. 7.1. Bendrovė atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, atitinkančiame Taisyklių reikalavimus, techninį patalpinimą į Autobilis.lt ir svetainės duomenų bazės techninį palaikymą.

  7.2. Bendrovė neatsako už Skelbime pateiktos informacijos neatitikimą tikrovei ir (ar) jų turinį, taip pat ir žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir (ar) jų patalpinimo Autobilis.lt. 

  7.3. Už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio, redagavimo kodo naudojimą yra atsakingas pats Vartotojas. Bendrovė neatsako už žalą, kurią Vartotojas gali patirti, jei tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

  7.4. Bendrovė neatsako už Autobilis.lt ar svetainės duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl išorinių priežasčių, kurie nepriklauso nuo Bendrovės veiklos.

 15. Sąlygų keitimas 
 16. 8.1. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti Taisyklių nuostatas, teikiamas paslaugas ir jų apmokestinimo sąlygas. Vartotojui, toliau naudojantis Autobilis.lt, pakeitus ar papildžius Taisykles, jo veiksmai traktuojami kaip sutikimas su Taisyklių pakeitimais. 

 17. Slapukų politika
 18. 9.1. Autobilis.lt naudojami slapukai (angl. „cookies“) – mažos rinkmenos, siunčiamos į Vartotojo tinklo naršyklę ir saugomos Vartotojo kompiuterio kietajame diske. Kai Vartotojas pirmą kartą apsilanko Autobilis.lt , slapukai yra perkeliami į jo kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.

  9.2. Autobilis.lt slapukus naudoja skaidriai ir atsakingai. Vartotojas visuomet gali savo naršyklėje peržiūrėti, kokie slapukai buvo įrašyti, taip pat, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą naudoti slapukus, pakeisdamas nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus. Tokiu atveju kai kurios Autobilis.lt funkcijos gali neveikti.

 19. Taikytina teisė 
 20. 10.1. Autobilis.lt veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  10.2. Bet kokie ginčai, kilę dėl Autobilis.lt veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisme.